فایل فلش رام یا dump frimware file ورژن ۳٫۱:ver که بروی HQ16-104HIP یا همونEN25QH16 پرگرام میشود

فایل فلش رسیور های ویون HIVION 9696 & 9797 HDMIکه برویMX29LV160DTT پرگرام میشود.

فایل فلش رسیور استارمکس Starmax 1X1 Plus که بروی آی سیS29AL016 پروگرام میشود.

فایل فلش برای رسیور آی استار ایکس 20000-سال 20150609

فایل فلش Iclass 9696X توجه داشته باشید این فایل فقط جهت تعمیرات فنی میباشد و نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش آیکلاس Iclass 9797 XN PVR HDMI که بروی فلش رام ( MX29LV160DTTI) پرگرام میشود. توجه داشته باشید این فایل فقط جهت تعمیرات فنی میباشد و نه برای آپگرید…

فلش رام آی کلاس 9898 Super Mini HDD PVR که بروی آی سی فلش (S25FL016) پرگرام میشود. توجه داشته باشید این فایل برای تعمیرات است نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش آیکلس FlieFlash Iclass 9898 XS PVR HDMI که بروی ( MX25L1605A) پرگرام میشود. توجه داشته باشید این فایل برای تعمیرات است نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش پلیر مارشال مدل ME-5023 که بروی آی سی فلش EN25F16 پرگرام میشود