فایل فلش Iclass 9696X

فایل فلش Iclass 9696X

توجه داشته باشید این فایل فقط جهت تعمیرات فنی میباشد و نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش Iclass 9797 XN PVR HDMI

فایل فلش آیکلاس Iclass 9797 XN PVR HDMI که بروی فلش رام ( MX29LV160DTTI) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل فقط جهت تعمیرات فنی میباشد و نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش IClass 9898 Super Mini HDD PVR

فلش رام آی کلاس 9898 Super Mini HDD PVR که بروی آی سی فلش (S25FL016) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل برای تعمیرات است نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش Iclass 9898 XS PVR HDMI

فایل فلش آیکلس FlieFlash Iclass 9898 XS PVR HDMI که بروی ( MX25L1605A) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل برای تعمیرات است نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش رسیور Iclass K9K9 Wifi HD PVR

فایل فلش رسیور آیکلس Reciever Iclass k9k9-wifi-HD-Pvr

که شامل دو فایل میباشد و بر روی آیسی فلش بشماره 25Q3206 یا 24C64 پرگرام میشود.